A few bits of eroge news, Futakoi Shima figures, Shichinin no Online Gamers demo review