The female protagonist of Akibakei Kanojo is neither Akibakei nor, strictly speaking, a kanojo. Discuss.